Wydarzenia

10 Urodziny Galerii Połanieckiej.

poniedziałek, 24 września, 2018

Kochani już w grudniu będziemy wspólnie świętować 10 urodziny Galerii Połanieckiej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa konkurs – Nagrody za zakupy. Wystarczy w dniach od 1.10.2018r. do 30.11.2018r. zrobić zakupy w sklepach w Naszej Galerii Połanieckiej i zachować paragon(y). Minimalna wartość paragonu to 50zł, im więcej tym lepiej:). Do rozdania mamy 25 atrakcyjnych nagród za najwyższą sumę zakupów         ( paragony można łączyć). Wielki Finał już 6 grudnia na pasażu Galerii Połanieckiej.

 

 

REGULAMIN AKCJI LOJALNOŚCIOWEJ

Nagrody za zakupy ”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „Nagrody za zakupy” (dalej zwaną „Konkursem”) jest Invest-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (kod: 33-200)                 przy ul. Sucharskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym                    dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział KRS pod numerem 0000226360, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Galerii Połanieckiej w Połańcu przy ulicy Czarnieckiego 1 od dnia 01.10.2018 r. od godziny 9.00 do dnia 06.12.2018 r. do godziny 19.00
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Invest – Nieruchomości Sp. z o.o, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Połanieckiej, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu,  w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego itp:. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana oraz członkowie ich rodzin.
 7. W Konkursie jest 25 nagród rzeczowych:
LISTA NAGRÓD od najdroższej do najtańszej LISTA KUPONÓW od najwyższej kwoty za zakupy do najniższej
1 Telewizor Kupon 1
2 Pralka Kupon 2
3 Dron Kupon 3
4 Rower górski Kupon 4
5 Ekspres ciśnieniowy Kupon 5
6 Odkurzacz Kupon 6
7 Kuchnia mikrofalowa Kupon 7
8 Głośnik mobilny Kupon 8
9 Kuchnia mikrofalowa Kupon 9
10 Blender Kupon 10
11 Suszarka do włosów Kupon 11
12 Blender Kupon 12
13 Prostownica do włosów Kupon 13
14 Żelazko Kupon 14
15 Czajnik elektryczny Kupon 15
16 Suszarka do włosów Kupon 16
17 Toster Kupon 17
18 Czajnik elektryczny Kupon 18
19 Toster – opiekacz Kupon 19
20 Kalkulator naukowy Kupon 20
21 Power bank Kupon 21
22 Power bank Kupon 22
23 Klawiatura bezprzewodowa Kupon 23
24 Myszka bezprzewodowa Kupon 24
25 Scyzoryk multitool Kupon 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Galerii Połanieckiej w Połańcu przy ulicy Czarnieckiego 1 w dniach 01.10.2018 r. do dnia 06.12.2018 r.
 4. Sklep „Biedronka”, Apteka „Jaśminowa” i Banka PKO BP nie biorą udziału w akcji.
 5. Nagrody rzeczowe o jednorazowej wartości brutto nie przekraczają 2000,00PLN

 

 

 

 

 1. KONKURS

Konkurs będzie przeprowadzony w Galerii Połanieckiej w Połańcu przy ulicy Czarnieckiego 1 zgodnie z pkt I.4 zaś rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godzinie 17:30,

 

 

III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie przez Uczestnika następujących warunków:
 1. dokonanie zakupów w okresie od dnia 01.10.2018 r. od godziny 9.00 do dnia 30.11.2018 r. do godziny 19.00 dowolnych produktów w sklepach znajdujących się na terenie Galerii Połanieckiej (z wyłączeniem stoiska Biedronka, PKO Bank Polski, Apteki „Jaśminowa”) na kwotę nie mniejszą niż 50 złotych brutto (minimalna kwota na pojedynczym paragonie)
  1. prawidłowe, czytelne wypełnienie wszystkich rubryk dotyczących danych osobowych Uczestnika Konkursu na Kuponie oraz złożenie własnoręcznego podpisu,
  2. Złożenie do dnia 4.12.2018 do godziny 19.00 w urnie na pasażu Galerii Połanieckiej prawidłowo wypełnionego kuponu wraz z paragonami potwierdzającymi dokonane zakupy w zamkniętej i podpisanej kopercie, zawierającego wszystkie informacje, które należy wypełnić na Kuponie konkursowym. Poprawnie wypełniony Kupon powinien zawierać czytelnie wpisane przez Uczestnika następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • ilość i wartość paragonów, podpis pod zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z organizacją akcji lojalnościowej pod nazwą „Nagrody za zakupy, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  1) oraz USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 • Tylko tak wypełnione i podpisane Kupony uważa się za prawidłowe, ważne
  uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

 1. Każdy uczestnik może złożyć wyłącznie jeden kupon konkursowy, który zawiera wartość sumaryczną wszystkich zebranych paragonów za zakupy dokonane
  w Galerii Połanieckiej w okresie opisanym w punkcie III.1.a).
 2. W konkursie biorą udział wyłącznie zarejestrowane w momencie dokonywania zakupów przez sprzedawcę paragony, na których sprzedawca złożył pieczęć oraz swój podpis i datę.
 3. Sprzedawca może dokonać rejestracji paragonu wyłącznie w momencie dokonania zakupu. Po odejściu od kasy rejestracja paragonu nie będzie możliwa.
 4. Kupony nieoryginalne, kupony bez wpisanej ilości i wartości paragonów, kupony bez podanych czytelnych danych osobowych oraz własnoręcznego podpisu pod klauzulą o danych osobowych są nieważne.
 5. Kupony konkursowe są dostępne w Administracji Galerii Połanieckiej od dnia 01.12.2018 r. od godziny 9.00 do dnia 04.12.2018r do godziny 19.00.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku gdy niespełniony zostanie jakikolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I PODANIE WYNIKÓW
 2. Celem rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana przez Organizatora niezależna, trzyosobowa Komisja Konkursowa, która obradować będzie w dniu 05.12.2018 r. od godziny 08.00 do godziny 13.00 ,
 3. Komisja wybierze 25 kuponów z zarejestrowaną największą kwotą zakupów jako

zwycięskie. W przypadku stwierdzenia większej liczby kuponów z taką samą kwotą za zakupy, decydować będzie liczba zgromadzonych paragonów. Jeżeli okaże się, że dalej nie ma rozstrzygnięcia to przystępujemy do konkursu pytań. Jest 10 przygotowanych pytań( załącznik nr 1). Uczestnicy odpowiadają na przemian(rozpoczynając wg kolejności alfabetycznej nazwisk) na kolejne pytania, do pierwszej pomyłki. Jeżeli okaże się , że zwycięzca zostanie wyłoniony przez konkurs pytań, to w takim przypadku uczestnik , który nie udzielił poprawnej odpowiedzi dostanie kolejną nagrodę z listy.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że po konkursie pytań nie dojdzie do wyłonienia zwycięzcy to w tym przypadku wszystkie kuponu z zarejestrowaną taką samą sumą za zakupy i taką samą liczba paragonów będą uznane za zwycięskie. Posiadacze tych kuponów dostaną takie same nagrody.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobista obecność uczestnika w chwili ogłoszenia

wyników.

.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników odbędzie się w dniu 06.12.2018 r. o godzinie

17.30 , na pasażu w Galerii Połanieckiej.

 1. Kierownik Galerii, poinformuje laureatów konkursu o prawie do odbioru nagrody, poprzez

ogłoszenie wyników. Laureat musi się stawić na pasażu w Galerii Połanieckiej w przeciągu 5

minut od momentu poinformowania go.

 1. Zwycięzca, który nie stawił się w terminie i miejscu odbioru nagrody wskazanym przez

komisję traci prawo do odbioru nagrody.

 1. W przypadku nie wyłonienia laureatów Konkursu w dniu 06.12.2018 r. o godzinie 17.30,

nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

 

 1. ODBIÓR I WYKORZYSTANIE NAGRÓD
 1. Odbiór nagród nastąpi po zakończeniu konkursu.
 2. Warunkiem niezbędnym do odebrania którejkolwiek z Nagród jest własnoręczne potwierdzenie na piśmie w obecności Organizatora, iż Zwycięzca nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika.
 3. Bez pisemnej zgody Organizatora Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
 4. Organizator nie wyraża zgody na zamianę wygranej którejkolwiek nagrody na inną nagrodę bądź na wypłatę równowartości nagrody w pieniądzach.

 

VI ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w I.1 z dopiskiem „Reklamacja konkursowa”, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacje nadesłane po tym terminie będą uważane za nieważne. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, priorytetowym.
 2. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Konkursu Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Konkursu.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie warunki Niniejszego regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 4. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony.
 5. Organizator nie zwraca Uczestnikom wypełnionych kuponów konkursowych.
 6. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newsletter i bądź informowany o najnowszych promocjach i wydarzeniach w naszym centrum