Parking przy ul. Krakowskiej

Regulamin parkingu niestrzeżonego płatnego w Połańcu przy ulicy Krakowskiej

§1

Właścicielem parkingu jest  INVEST-NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wilhelma Feldmana 6/7, (31-130) Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Kraków – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI KRS pod nr 0000226360,     NIP: 8711683316, REGON: 852754920( zwana dalej również jako „Spółka”)

§2

 1. Parking jest : niestrzeżony, płatny, czynny od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
 2. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego pomiędzy właścicielem parkingu, a użytkownikiem pojazdu. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu.
 3.  Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.

§3

 1.  Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu autobusów oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne , żrące, wybuchowe , etc.
 2. Na terenie parkingu zabronione jest:

        a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,

        b) picie alkoholu,

        c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

        d) tankowanie pojazdów,

        e) pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem,

        f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,

        g) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,

       h) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania,

       i) parkowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi,

       j) jazda na rolkach, deskorolkach.

§4

 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Prawo o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10km/h
 2. Użytkownik pojazdu korzystający z Parkingu zobowiązany jest przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policji, Straży Miejskiej).
 3. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach.

§5

 1. Użytkownik pojazdu niezwłocznie po wjeździe na teren Parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową u pracownika obsługującego Parking lub w administracji Galerii Połanieckiej oraz umieścić wydrukowany paragon w widocznym miejscy za przednią szybą pojazdu.
 2. Wysokość opłaty parkingowej oraz czas poboru opłat określa aktualnie obowiązujący Cennik ustalany przez właściciela parkingu (załącznik nr 1).
 3. Za nieuiszczenie opłaty parkingowej pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 50 zł.
 4. Za zgubienie paragonu pobierana jest opłata w kwocie 50 zł.
 5. Określone w pkt 3 i 4 opłaty mają charakter kar umownych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§6

W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeśli ma on bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, korzystający z Parkingu wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z Parkingu.

§7

Na terenie Parkingu dopuszcza się parkowanie pojazdu osobom, które posiadają miesięczny abonament wykupiony w Spółce.

§8

 1. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika.
 2. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera ze Spółką umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Spółkę do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na Parkingu. Spółka nie odpowiada za szkody wynikające z działania sił wyższych.
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce ( w szczególności za zniszczenie terenu Parkingu związane z wyciekami płynów z pojazdu) lub osobom  trzecim na terenie Parkingu. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, zgłosić takie szkody Spółce przed opuszczeniem Parkingu

 Dąbrowa Tarnowska, dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Parkingu Niestrzeżonego Płatnego w Połańcu przy ulicy Krakowskiej

Cennik opłat za parkowanie pojazdów na parkingu niestrzeżonym płatnym w Połańcu przy ulicy Krakowskiej:

 1. Samochody osobowe za każdą rozpoczętą godzinę   3 zł
 2. Samochody ciężarowe za każdą rozpoczętą godzinę  10zł
 3. Motocykle za każdą rozpoczętą godzinę                      2zł
 4. Samochody osobowe abonament miesięczny             50zł
 5. Samochody ciężarowe abonament miesięczny            200zł

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newsletter i bądź informowany o najnowszych promocjach i wydarzeniach w naszym centrum