Wydarzenia

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2021

piątek, 19 listopada, 2021

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2021 GP

Regulamin Konkursu Mikołajkowego

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Konkurs Mikołajkowy” organizowanym
w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie( dalej Konkurs ) jest InvestNieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200)
ul. H. Sucharskiego 7, NIP 8711683316.
2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach profilu Galerii Połanieckiej na portalu
społecznościowym Facebook pod adresem URL:
https://www.facebook.com/galeriapolaniecka/ (dalej : Fanpage).
3. Konkurs jest przeprowadzany od momentu opublikowania stosownego wpisu
konkursowego na Fanpage’u do dnia 4 grudnia 2021r. do godz. 23:59.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest
uprawniona do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art.2 ust.1
ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr201,
poz.1540 z późn. zm.).
6. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.galeria-polaniecka.pl


§ 2.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Składane prace powinny być wykonane przez dzieci i młodzież do 16 roku życia.
2. Uczestnikami konkursu, (zwanymi dalej: „Uczestnikami ”) mogą być wyłącznie osoby
fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z wiekiem
Uczestników, w konkursie w ich imieniu działać mogą wyłącznie przedstawiciele
ustawowi Uczestników( rodzice, opiekunowie) zwani dalej Przedstawicielami. Fakt
działania w imieniu określonej osoby jako jej przedstawiciela powinien być ujawniony
Organizatorowi w momencie zgłoszenia do Konkursu z podaniem danych
przedstawiciela i Uczestnika, którego reprezentuje i/lub w którego imieniu dokonuje on
czynności.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które pozostają z Organizatorem
w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące
członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych
rodzin tych osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się:
małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających.


§ 3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
– spełnienie warunków, o których mowa w §2 Regulaminu
– posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook
– zapoznanie się z treścią Regulaminu
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie samodzielnie pracy konkursowej –
napisanie, narysowanie lub namalowanie listu do Świętego Mikołaja, w którym w formie
opisu i/lub rysunku przedstawi dobre uczynki, które wykonał(a) w bieżącym roku
kalendarzowym oraz napisze, jaki/-e prezent/-y chciałby/aby otrzymać od Świętego
Mikołaja.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden list. Listy do Świętego Mikołaja należy
umieszczać wyłącznie w komentarzach pod wpisem ogłaszającym Konkurs w formie zdjęć
lub skanów prac. Listy zamieszczone po terminie wskazanym w §1, pkt.3 nie będą brane
pod uwagę.
4. Prace będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową składającą się z trzech
przedstawicieli Organizatora (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń w Konkursie Komisja Konkursowa w dniu 05.12.2021r.:
wyłoni:
• 5 zwycięzców zajmujących III (trzecie) miejsce,
• 5 zwycięzców zajmujących II (drugie) miejsce,
• 1 (jednego) zwycięzcę zajmującego I (pierwsze) miejsce
6. Komisja dokona niniejszego wyboru wg własnego uznania w oparciu o kreatywność
listów raz ich wartość artystyczną. Liczba polubień lub/i komentarzy pod danym wpisem
nie będzie miała znaczenia przy dokonaniu wyboru przez Komisję.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 06.12 2021r. w osobnym poście na fanpage’u pod
adresem URL: https://www.facebook.com/galeriapolaniecka/
8. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie są nieważne i nie będą
podlegały ocenie.


§ 4
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
• Nagroda główna za I miejsce – nagroda niespodzianka o wartości 300 zł (trzysta
złotych) – 1 nagroda do rozdania.
• Nagroda za II miejsce – gra planszowa o wartości 100 zł ( sto złotych) każda- 5
nagród do rozdania.
• Nagroda za III miejsce – Maskotka pluszowa o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt
złotych) każda – 5 nagród do rozdania.
2. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej
poprzez portal Facebook.
3. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę do dnia 10.12.2021r. od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8.00 – 15.30 pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
4. Odbioru należy dokonać osobiście przez osobę pełnoletnią w Administracji Galerii,
ul Czarnieckiego 1, 28-230 Połaniec. Przy odbiorze nagrody opiekun prawny uczestnika
konkursu składa podpis na protokole wydanych Nagród, który stanowi dowód
przekazania Nagrody.
5. W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagroda pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
6. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany Nagrody na inną. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie
wskazane przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość
i użyteczność wygranej Nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu
gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. Odpowiedzialna z tego tytułu
jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). W przypadku
uszkodzenia lub zgubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani wymianie na nową.


§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
,,RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (TJ. Dz. U.
2019 poz. 1781 ze zm.). Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu oraz na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na
potrzeby informowania o wynikach Konkursu. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Każdy z Uczestników lub ich Opiekunowie prawni mają prawo na warunkach określonych
w RODO, do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego
w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwia
uczestnictwo w Konkursie.
5. Przystępując do Konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody,
Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika udziela Organizatorowi nieodwołalnego prawa
do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie.
W/w. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie oraz utrwalanie
materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium,
w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikacje
w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz
mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora do nieodpłatnego
rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
bez konieczności każdorazowego potwierdzania tej zgody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji przez okres wymagany przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§6.
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu należy zgłosić drogą
e-mailową na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@dabrowiak.pl
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego.
3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni
roboczych od daty doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Uczestnika
o rozstrzygnięciu reklamacji drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej z którego
wysłana została reklamacja.


§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika
Konkursu na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we
wszystkich materiałach niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot
propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie internetowej Galerii
Połanieckiej oraz na fanpage ’u przez cały czas określony przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany
terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, odbioru
Nagród, a także odwołania Konkursu, bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie
z dniem ogłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania odpowiedzi konkursowych wynikające z nich opóźnienia w nadejściu
zgłoszeń.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newsletter i bądź informowany o najnowszych promocjach i wydarzeniach w naszym centrum